Translate Tamil to any languages.

Friday, 14 February 2014

பொத்தகமும் கடையும்

வாசிப்பவர் நாடுவாரின்றிப் பாரும்
பொத்தகக் கடைககளில் தூக்கில் தொங்குகிறது
"அருமையான பொத்தகங்கள்!"

வேண்டுவோர் நாடுவாரின்றிப் பாரும்
பொத்தகங்களோ தூசிச்சேலை உடுத்திருக்கிறதே
"பொத்தகக் கடைகளில்..."

No comments :

Post a comment

வருக அறிஞர்களே! தருக தங்கள் கருத்துகளையே!